Disclaimer Bonnieenclyde.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Bonnieenclyde.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Restaurant Bonnie & clyde en Zoon B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bonnieenclyde.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom, almede het auteursrecht en copyright berust bij Bonnieenclyde.nl in de persoon van ingeschevene bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65471601.

Aansprakelijkheid
Bonnieenclyde.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of leed door teksten, downloads en of afbeeldingen die op Bonnieenclyde.nl zijn gepubliceerd.

Indien van toepassing
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bonnieenclyde.nl te mogen verbreken, claimen of te veronderstellen.

Overige bepalingen
Bonnieenclyde.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bonnieenclyde.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Bonnieenclyde.nl op deze pagina.